Skip to content

על ההתאחדות

התאחדות קבלני השיפוצים נוסדה בשנת 2001 ע"י ערן סיב, המשמש מאז כיו"ר ההתאחדות. היא הוקמה מתוך מטרה למסד את ענף השיפוצים בישראל אשר בו עובדים על פי הערכות כ- 20 אלף קבלני שיפוצים.

בשנת 2001 הוכרה התאחדות קבלני השיפוצים כגוף אשר מייצג את העוסקים בשיפוצים – ענף 131. ההתאחדות פועלת כעמותה וחברי ההנהלה פועלים בהתנדבות מלאה. משנת 2008 הצטרפה התאחדות קבלני השיפוצים כחטיבה עצמאית במסגרת התאחדות הקבלנים.

התאחדות קבלני השיפוצים הצליחה להביא לשינוי חקיקה , אשר לפיו כיום כל קבלן שיפוצים הפועל בישראל חייב להחזיק בתעודה  של קבלן שיפוצים מוסמך מטעם רשם הקבלנים שבמשרד הבינוי והשיכון- סיווג 131

בשנת 2010 נחתם הסכם קיבוצי וצו הרחבה אשר מעגן בחוק את יחסי העבודה בענף שמטרתו לשמור על האנטרסים של העובדים בענף.

לחצו כאן למידה נוסף אודות ההתאחדות

התאחדות קבלני השיפוצים
Call Now Button