Skip to content

מי אנחנו

התאחדות קבלני השיפוצים נוסדה בשנת 2001 במטרה למסד את הענף ולהוסיף את ענף השיפוצים בפנקס הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון.
מאבק של שנים נחל הצלחה משמעותית והענף מוסד כענף 131.
סיווג זה הופך את העוסקים בתחום קבלני השיפוצים לאנשי מקצוע מוסמכים אשר יכולים לעבוד בהיקפים כספיים גדולים, להעסיק עובדים פלשתינאים ולהשתתף במכרזים.
ההתאחדות מעודדת את קבלני השיפוצים להסדיר מעמד כקבלנים רשומים ומסייעת לקבלנים רבים, העומדים בדרישות החוק, להסדיר את רישומם בפנקס הקבלנים.

התאחדות קבלני השיפוצים
Call Now Button