Skip to content

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש – אתר "התאחדות קבלני השיפוצים"

 

 1. כללי

 

 1. אתר "התאחדות קבלני השיפוצים" בכתובתrcu.co.il (להלן: "האתר"), מופעל ע"י התאחדות קבלני השיפוצים בישראל ע"ר (להלן: "ההתאחדות").
 2. תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין ההתאחדות לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ובמידע ובתכנים הכלולים בו (להלן: "המשתמש").
 3. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
 4. השימוש באתר, במידע ובתכנים המוצגים בו, כפוף לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים וההתניות הכלולים בתנאי השימוש. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש – אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בתכנים המוצגים בו.
 5. זמינות המידע והתכנים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של ההתאחדות ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך ההתאחדות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 6. החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

 

 1. שימוש באתר
 1. השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום.
 2. השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (As-is). כל המידע והתכנים הכלולים באתר מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצידם או ליום במהלכו נצפו על ידי המשתמש.
 3. המידע והתכנים המופיעים באתר אינם מהווים חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה או התקשרות כלשהי, והם אינם מהווים הצעה, שידול, הכוונה או ייעוץ לביצוע עסקאות או התקשרות עם איש. אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו של מידע זה והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשתמש.
 4. אין בפרסום פרטי הקבלנים ובעלי המקצוע באתר כדי להוות מצג, התחייבות או אחריות מצד ההתאחדות להתקשרות (לרבות למוצרים או לשירותים שיסופקו במסגרתה) שתיעשה, ככל ותיעשה, בין משתמש לבין מי מהקבלנים ובעלי המקצוע שפרטיהם מפורסמים באתר וכל ההתקשרות כזו תתבצע באופן ישיר בין המשתמש לבין הקבלן הרלוונטי ותהיה כפופה לתנאים המסחריים והמשפטיים שיוסכמו בין המשתמש לבין הקבלן או בעל המקצוע הרלוונטי בלבד.

 

 1. הגבלת השימוש באתר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ההתאחדות רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
 3. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בהתאחדות ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

 

 1. מדיניות פרטיות

 

 1. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת ההתאחדות במסגרת השימוש באתר (ביחד להלן: "פרטי המשתמש"), יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן.
 2. ההתאחדות לא תמסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין ההתאחדות; (ג) אם ההתאחדות תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שההתאחדות תתמזג עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את פרטי המשתמש, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל ההתאחדות כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל ההתאחדות חשד סביר כי המשתמש עשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל ההתאחדות חשד סביר כי המשתמש הפר איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם ההתאחדות ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים בתפעול האתר. לא תהיה למשתמש טענה או דרישה כלפי ההתאחדות ו/או מי מטעמה בקשר למסירת פרטי המשתמש כאמור.
 3. השימוש של המשתמש באתר ומסירת פרטי המשתמש להתאחדות מהווה הסכמה מצדו של המשתמש לכך שפרטי המשתמש יוחזקו וינוהלו על ידי ההתאחדות, וכי ייעשה במידע זה שימוש, למטרות פניה אל המשתמש, מענה לשאלות, לצרכי הפעלת האתר ולצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. המשתמש מסכים לכך שהשימוש כאמור בפרטי המשתמש לא ייחשב כפגיעה כלשהי בפרטיותו של המשתמש, וההתאחדות לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או לפוגעת בפרטיות של המשתמש בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו.
 4. לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש שלו להתאחדות ומסירת פרטי המשתמש כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה של המשתמש.
 5. אם המשתמש: (א) מתנגד לשימוש בפרטי המשתמש שלו; או (ב) מעוניין לעיין, למחוק או לתקן פרט מפרטי המשתמש, עליו להודיע על כך להתאחדות באמצעות פנייה בדוא"ל: w@013net.net ובמקרה זה ההתאחדות תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה כאמור, בכפוף לדין החל.

 

 1. פורומים

 

 1. פרק זה מגדיר את התנאים החלים על המשתמש בעת השימוש במערכת הפורומים באתר.
 2. אין לפרסם בפורומים כל מידע, קובץ, תמונה, תצלום, פרטים או כל תוכן אחר (להלן: "תכנים") שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, תכנים הכוללים יישומים מזיקים או תוכנות עוינות, או תכנים המהווים הפרה אחרת של הדין.
 3. ההתאחדות מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה של המשתמשים באתר. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפני המשתמש להתבטא באתר, רשאית ההתאחדות לבדוק את התכנים לפני ואחרי פרסומם באתר. להתאחדות מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
 4. עצם פרסום תוכן באתר אינו מהווה את אישורה של ההתאחדות לפרסום תוכן כאמור ואין לראות בהתאחדות אחראית לתוכן זה ו/או לנזקים שייגרמו לכל אדם בגין פרסום כאמור. תכנים הנמסרים לפרסום באתר אינם מבטאים את דעת ההתאחדות או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
 5. ההתאחדות רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שמסר משתמש לפרסום, אם הפר המשתמש את תנאי השימוש או שעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, ההתאחדות או במי מטעמה. במקרה זה, ההתאחדות תהיה רשאית גם למנוע ממשתמש לפרסם תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות ההתאחדות לפי כל דין.
 6. החליטה ההתאחדות לפרסם או להשתמש בתוכן שמסר משתמש – רשאית היא לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.
 7. התכנים הנמסרים על ידי המשתמש לפרסום בפורומים יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. ההתאחדות אינה מתחייבת, והיא אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יקבל המשתמש בעקבות פרסום תכנים, ומי יגיב לתכנים שיפורסמו וכיצד. ההתאחדות לא תישא כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו באחריות לשימוש שייעשה בתכנים שהוא מסר לפרסום או לתגובות שיתפרסמו בפורומים או שיישלחו למשתמש, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום התכנים בפורומים.

 

 1. קניין רוחני

 

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של ההתאחדות בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.
 2. נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של ההתאחדות ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של ההתאחדות, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
 3. סימני המסחר באתר הם קניינה של ההתאחדות או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים או שותפים עסקיים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של ההתאחדות או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.

 

 1. חובות המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

 

 1. הזכות לעשות שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע או בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של ההתאחדות לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
 2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
 3. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של ההתאחדות ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של ההתאחדות.
 4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או להתאחדות ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 5. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של ההתאחדות, במקרים בהם ההתאחדות תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של ההתאחדות, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר ההתאחדות תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

 

 1. הגבלת אחריות

 

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב ההתאחדות ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:
 • לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של ההתאחדות ו/או מי מטעמה;
 • לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהתאחדות, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט ההתאחדות עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).
 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

 

2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

 • ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה ההתאחדות לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין להתאחדות כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של ההתאחדות אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד ההתאחדות ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
 • השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. ההתאחדות, מנהליה, עובדיה וכל הבאים מטעמה או הפועלים בשמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.
 • האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.
 • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. ההתאחדות נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. ההתאחדות אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את ההתאחדות ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד ההתאחדות ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

 

 1. שונות

 

 1. ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמה מוקדמת של המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.
 2. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע והתכנים המצויים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.
 3. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
 4. כל השתהות של ההתאחדות בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של ההתאחדות על זכות כאמור.
התאחדות קבלני השיפוצים
Call Now Button