Skip to content

רישום קבלן בענף 190

ענף 190 כולל את כל עבודות צנרת הביוב, המים ,הניקוז ומערכות כיבוי האש שנעשות בתחומי המבנה והמגרש כולל חיבורם של תשתיות אלו לתשתית העירונית.
עבודתו של קבלן האינסטלציה כוללת פעילות התקנת כלים סניטרים, מערכות מים, ביוב, ניקוז וכיבוי אש וכוללת פעילות תחזוקה, שדרוג ותיקון כשלים של מערכות קיימות. לפעילות זו השפעה רבה על בטיחות סביבתם של המשתמשים, איכות חייהם, ובריאותם.
בסיום עבודת הקבלן נשאר חלק גדול מעבודתו מוסתר בתוך קירות, תחת שכבת טיח, ריצוף, מדרכה או אספלט. מצב זה אינו מאפשר איתור קל של ליקויים שלעיתים מתגלים בשלבים מאוחרים וגורמים נזק משמעותי ללקוחות. על מנת לצמצם ככל האפשר את הליקויים ולספק ללקוחות שירות איכותי ומקצועי חייב הקבלן להכיר את כל החוקים, התקנות והתקנים הרלוונטיים לענף.
מאפיין נוסף של הענף הוא ביצוע העבודות במקומות מסוכנים כמו בורות ביוב, תעלות בעומקים שונים, עבודה בגובה וכו'. במקרים רבים נעשות העבודות במקומות שבהם חיים או עובדים הלקוחות. החשיפה לסביבת עבודה מסוכנת מחייבת הכרה של חוקי הבטיחות ותקנות הבטיחות הרלוונטיים.
מעבר למכלול הפעילויות בענף, חייב הקבלן לדעת לנהל את פעילותו העסקית באופן שיבטיח עמידה בכל דרישות החוק, אספקת רמת שירות נאותה ללקוחות והבטחה שיוכל לסיים את העבודה בתנאים שסוכמו ללא חריגה מהתקציב ומלוח הזמנים.

התאחדות קבלני השיפוצים
Call Now Button