Skip to content

רישום קבלן בענף 131

ענף השיפוצים כולל עבודות בתוך מבנים קיימים מבלי לגרוע ו/או להוסיף למבנה בכללותו, לחזיתות ומבלי להשפיע על השלד הקיים.

הענף כולל עבודות איטום, אינסטלציה, טיח , ריצוף , חיפויי קיר, צבע, גבס, מערכות גילוי אש ועשן, תקרות אקוסטיות, פרקטים , אלומניום וכו.

תחום העיסוק הרחב שבו עוסק קבלן השיפוצים , הפעלת עובדים וקבלני משנה במקומות שבהם חיים או עובדים הלקוחות במקביל לעבודות השיפוץ , הופך את עבודתו של קבלן השיפוצים למורכבת לוגיסטית הנדסית ובטיחותית ומחייבת אותו להכיר מגוון של חוקים , תקנות ותקנים.

מי יכול להכלל בפנקס הקבלנים ?

הקריטריונים להגשת בקשה לרישום בפנקס הקבלנים קבועים בחוק רישום קבלנים

הקריטריונים המרכזיים:

קבלן שיפוצים בעל ניסיון מקצועי של 5 שנים מתוך 10 השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה. ניסיון מקצועי הוא ניסיון בעבודת כפיים, כשכיר או כעצמאי, בעבודות  שבוצעו בשטח ישראל.

עוסק מורשה / חברה בע"מ (בעלים יחיד / חברה משפחתית / שני בעלי מניות עם ניסיון מקצועי רלוונטי) / שותפות רשומה.

בעלי אישור ניהול ספרים וניכוי מס בתוקף.

ללא רישום פלילי בשלוש השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה.

עמד בהצלחה במבחני ההסמכה מטעם משרד הבינוי והשיכון הווה אומר קיבל  ציון עובר במבחני רשם הקבלנים .

למהנדס בניין רשום / הנדסאי בניין רשום או מנהל עבודה בבניין רשום זכאי לפטור ממבחני הסמכה .

קבלת הרישיון מאשרת כי הקבלן עומד בדרישות של רשם הקבלנים וכי הוא אכן מוכשר ומוסמך לביצוע העבודות המוגדרות לו ברישיון.

כל קבלן מקבל סיווג בהתאם לתחום פעילותו כאשר סיווג זה מגדיר 2 פרמטרים : היקף העבודות המקסימלי אותו יכול הקבלן לבצע (מבחינה כספית), סוג העבודות אותן רשאי הקבלן לבצע

עבודה ללא רישיון או שלא במסגרת הסיווג הניתן לקבלן מהווה עבירה על החוק וצפויה לגרור ענישה חמורה.

רק קבלני שיפוצים שנכללים בפנקס של משרד הבינוי והשיכון יכולים להגיש הצעות למכרזים ממשלתיים בהיקף הכספי המתאים

כמו כן רק קבלנים רשומים יכולים להעסיק ישירות עובדים פלשתינאים או זרים אחרת העסקה אינה חוקית וגוררת אף לסנקציות פליליות.

מעבר לכך גם בשוק גם בשוק הפרטי אנו רואים התעוררות בנושא של דרישת רישיון קבלן רשום מטעם מזמיני העבודה כבטוחה למקצועיותו של הקבלן.

קבלן שאינו רשום בפנקס הקבלנים ומבצעים עבודות שלא במסגרת החוק עלולים לקבל סנקציות פליליות  – אמנם, עד כה רשם הקבלנים לא ביצע אכיפה של קבלנות לא רשומה אך גם נושא זה עומד להשתנות ובשנים הקרובות אף צפוי להתבצע מבצע אכיפה, או אז יהיו סנקציות משמעותיות לקבלנים אשר יבצעו עבודות החורגות מההיקף הכספי המותר עפ"י חוק.

התאחדות קבלני השיפוצים
Call Now Button