Skip to content

אודות התאחדות קבלני השיפוצים

התאחדות קבלני השיפוצים הינה הארגון היציג של קבלני השיפוצים בישראל ומתוך כך פועל  כארגון המעסיקים אשר דואג לרווחתם של העוסקים בענף החל מהקבלן היחיד ועד לטיפול בסוגיות רוחב הנוגעות לענף כולו. כך לדוגמא בזכות פעילות ההתאחדות נותר ענף קבלני השיפוצים פעיל וחיוני במהלך כל סגרי הקורונה .

ההתאחדות  קבלני השיפוצים הינה עמותה רשומה ( מלכ"ר) וחברי ההנהלה פועלים בהתנדבות מלאה .

היא נוסדה בשנת 2001 ע”י ערן סיב המשמש כיום כיו”ר ההתאחדות ומספר קבלני שיפוצים אשר ביקשו למסד את ענף השיפוצים בישראל אשר בו עובדים על פי הערכות כ- 20 אלף קבלני שיפוצים ולמגר את קומץ הקבלנים הבלתי מקצועיים אשר פוגעים במוניטין ענף שלם הכולל בעיקר קבלנים מקצועיים, אמינים ובעלי מודעות גבוהה לשרות.

בשנת 2001 הוכרה התאחדות קבלני השיפוצים כגוף אשר מייצג את העוסקים בשיפוצים – ענף 131 . בעבר, ענף 131 לא היה חלק מענפי הרישום בפנקס הקבלנים וקבלני שיפוצים לא היו חלק מענף הבניין באופן רשמי.

התאחדות קבלני השיפוצים פעלה במרץ לתקן עוולה זו שנגרמה לעוסקים בענף ונלחמה בביהמ"ש העליון מול משרד הבינוי והשיכון לצורך הכנסת ענף 131 כענף רישום בפנקס הקבלנים. ואכן לאחר מאבק עיקש התקבלה פסיקה של כב' השופט בדימוס אהרון ברק אשר קבע כי קבלני השיפוצים יירשמו בענף ייעודי בפנקס הקבלנים, וזאת לאחר שיציגו ניסיון מקצועי ויעמדו בהצלחה בבחינות מקצועיות.

השנים עברו, ואכן סיווג 131 נוסף לפנקס הקבלנים, כך שכל קבלן שהצליח לבצע רישום בענף 131 קיבל רישיון לביצוע עבודות בהיקף של עד 1,500,000 ₪ לפרויקט.

עם זאת, גם לאחר ההסדרה, משרדי הממשלה הערימו קשיים אשר הפכו את הרישום בענף 131 לכמעט בלתי אפשרי.

לאורך השנים התאחדות קבלני השיפוצים המשיכה במלחמתה למען הענף, נאבקנו לקביעת מועדים לבחינות לקבלני השיפוצים וכל הגשת תיק לוותה במסכת בירוקרטית קשה ומסועפת בטענה כי ההיקף הכספי לביצוע עבודה הוא גבוה מידי.

בשנת 2014 נוסף סיווג ביניים לקבלני שיפוצים לעבודות בהיקף כספי של עד 350,000 ₪ לפרויקט.

בשנת 2018 חתם שר הבינוי והשיכון דאז – יואב גלנט על תקנות רישום קבלנים אשר הוסיפו את ענף 131 א ק לפנקס הקבלנים ובכך נפתח הצוהר לרישום קבלנים. כמו כן נעשו מאמצים לשלב את מערך הבחינות במשרד הבינוי והשיכון ומשלב זה משרד הבינוי והשיכון הכיר בחשיבות הגדולה של רישום קבלני השיפוצים בפנקס הקבלנים.

התאחדות קבלני השיפוצים
Call Now Button