Tag: רישום קבלנים

אגרת רישיון קבלן

קבלן רשום, לא קיבלת דרישה לתשלום עבור אגרת רישיון לשנים 2017-2018…?! במידה ועד ליום זה לא קיבלת בדואר את אגרת רישיון קבלן רשום מטעם משרד הבינוי והשיכון עליך למלא בהקדם "תצהיר לקבלת רישיון קבלן עדכני" (טופס מס' 35) ולשלוח לפקס 02-5847143. *שים לב* – יש לאשר את התצהיר עם חתימת עורך דין. חבר בהתאחדות קבלני …

רישום בפנקס הקבלנים בענף 131

בעבר, ענף השיפוצים לא אוזכר כתת סיווג ברשם הקבלנים, משרד הבינוי והשיכון. על מנת להסדיר את ענף השיפוצים התאחדות קבלני השיפוצים עתרה לבג"ץ בשנת 2002 והצלחה זו הביאה להקמתו של ענף המשנה 131 – שיפוצים אשר נוסף לפנקס הקבלנים. סיווג זה, סלל את הדרך לעוסקים בענף השיפוצים להירשם בענף ולעבוד בהיקפים כספיים גדולים, להעסיק עובדים …

שינוי גודל גופנים
ניגודיות