סילבוס מפורט למבחני רשם הקבלנים לענף 131-שיפוצים

רשם הקבלנים פרסם מסמך מעודכן הכולל את נושאי הלימוד למבחני רשם הקבלנים לקבלת תעודת קבלן שיפוצים רשום. אנו מצרפים כאן את המסמך, לטובת קבלני השיפוצים המעוניינים לגשת לבחינה.לרשימת הספרים הנדרשת לבחינה לחצו כאן

הגדרת ענף השיפוצים 131

ענף השיפוצים כולל עבודות שמבוצעות בתוך מבנים קיימים מבלי לגרוע ו/או להוסיף למבנה בכללותו, לחזיתותיו ומבלי להשפיע על השלד הקיים.
הענף כולל עבודות איטום, אינסטלציה, טיח, ריצוף חיפויי קירות פנים, צבע, גבס, מערכות גילוי אש ועשן, תקרות אקוסטיות, נגרות בניין, פרקטיים, מסגרות אומן, אלומיניום, בניה של מחיצות פנים לא נושאות, מיזוג אוויר, מערכות חשמל, צנרת גז, עבודות הריסה של רכיבים לא קונסטרוקטיביים, ותשתיות תקשורת.

קבלן השיפוצים בענף 131 משמש במקרים רבים כיועץ טכני הנדסי ללקוח והוא הגורם שאחראי לאיכות המוצר. לצורך ביצוע עבודתו נעזר הקבלן בעובדים מיומנים ובקבלני משנה לעבודות ייחודיות שדורשות התמחות מיוחדת או רישיון (עבודות חשמל, גז, גילוי אש וכו').

תחום העיסוק הרחב שבו עוסק קבלן השיפוצים, הפעלת עובדים וקבלני משנה במקומות שבהם חיים או עובדים הלקוחות במקביל לעבודת השיפוץ, הופך את עבודתו של קבלן השיפוצים למורכבת לוגיסטית הנדסית ובטיחותית ומחייבת אותו להכיר מגוון רחב של חוקים, תקנות ותקנים. כחלק מתפקידו חייב הקבלן להדריך ולהנחות את עובדיו בכל נושאי הבטיחות, לספק להם את כל הציוד הדרוש להם והנדרש עפ"י חוק, לשמור על בריאותם וביטחונם של עובדיו ושל עובדי קבלני המשנה ולוודא את בטיחותם של כל משתמשי המבנה . בנוסף, חייב קבלן השיפוצים לבדוק ולוודא שהעבודות מבוצעות עפ"י הנחיותיו בהתאם לתקנים הרלוונטיים ובאיכות הגבוהה ביותר.

בנוסף למורכבות הפעילות בענף, חייב קבלן השיפוצים לדעת לנהל את פעילותו העסקית באופן שיבטיח עמידה בכל דרישות החוק, אספקת רמת שירות נאותה ללקוחות והבטחה שיוכל לסיים את העבודה בתנאים שסוכמו ללא חריגה מהתקציב ומלוח הזמנים.
לצורך הוכחת שליטתו בידע הדרוש לפעילותו כקבלן רשום בענף 131 , על הקבלן לעבור בחינה. הבחינה תכלול את הנושאים המפורטים בנספח א'.

סוגי הבחינות וציון המעבר

1. בחינה מצומצמת שמיועדת לבוגרי קורס קבלני שיפוצים שהוכר ע"י רשם הקבלנים.

מבנה הבחינה:
– 30 שאלות בבטיחות (מהנושאים המפורטים בנספח א' חלק 1).ציון המעבר לחלק זה – 80%

– 20 שאלות בנושאים מקצועיים (מהנושאים המפורטים בנספח א' חלקים 2-7 וחלק 9). ציון המעבר לחלק זה – 65%

2. בחינה רגילה שמיועדת לקבלנים שלמדו עצמאית. מבנה הבחינה:
– 30 שאלות בבטיחות (מהנושאים המפורטים בנספח א' חלק 1). ציון המעבר לחלק זה – 80%.

– 60 שאלות בנושאים מקצועיים (מהנושאים המפורטים בנספח א' חלקים 2-7 וחלק 9). ציון המעבר לחלק זה – 65%

– 10 שאלות בנושאי חוקים תקנות וניהול (מהנושאים המפורטים בנספח א' חלקים 8 ו-10). ציון המעבר לחלק זה – 65%

בחינות חוזרות

ההפניה לבחינות תעשה ע"י רשם הקבלנים בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק ובתקנות ועפ"י הכללים המפורטים:
1. לבוגר קורס מוכר

– נכשל פעם אחת – יהיה זכאי לגשת למבחן חוזר לאחר חודש.
– נכשל פעם שנייה – יהיה זכאי לגשת למבחן חוזר לאחר 6 חודשים
– נכשל פעם שלישית – יהיה זכאי לגשת למבחן חוזר לאחר 12 חודשים.

2.נבחן שלא עבר קורס מוכר

– נכשל פעם אחת – יהיה זכאי לגשת למבחן חוזר לאחר6 חודשים.
– נכשל פעם שנייה – יהיה זכאי לגשת למבחן חוזר לאחר 12 חודשים
– נכשל פעם שלישית – יהיה זכאי לגשת למבחן חוזר לאחר 24 חודשים

הגשת בקשה למבחנים חוזרים

.1 לאחר כישלון ראשון וכדי להיבחן שוב, יש להגיש לרשם הקבלנים בקשה בכתב למבחן
חוזר

2. לאחר כישלון שני וכדי להיבחן בשלישית יש להגיש בקשה להיבחן שוב ולהציג ניסיון נוסף
שנצבר מאז מועד הגשת הבקשה לרישום. הבקשה החדשה תכלול תצהיר ניסיון שיוגש על
גבי טופס מספר 5 באתר הרשם בצירוף האסמכתאות הנדרשות בתצהיר ותשלום אגרת
פתיחת בקשה.

ערעורים
נבחן שמעוניין לערער על תוצאות המבחן יגיש למרכז הבחינות בקשה מנומקת בכתב כולל התייחסות הנבחן לפגמים שנפלו לדעתו בבדיקת מבחנו.
את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מ-30 יום מקבלת מכתב התוצאות.
לאחר קבלת הבקשה המנומקת ייבדק המבחן שוב ותוצאת הבדיקה תועבר לנבחן .

קורס מוכר
קורס מקצועי שאושר על ידי רשם הקבלנים הוא קורס הכשרה בענף אשר הגוף שעורך אותו הגיש את תכנית הקורס לרשם הקבלנים ואשר רשם הקבלנים אישר את התכנית , את הגורם שמבצע אותו, את מקצועות הלימוד, שעות הלימוד וכ"ו.
רשם הקבלנים מזמין בזאת את מי שמעוניין להעביר קורסי הכשרה בענף משנה 131 – שיפוצים להעביר לרשם הקבלנים למייל )קישור למייל פניות( תכנית מפורטת של הקורס, מקצועות הלימוד בקורס כולל שמות המרצים ומס' שעות הלימוד של הקורס, שמות מנהלי המוסד ורכזי הקורס, תיאור המוסד והמבנה בו הוא פועל וכל פרט רלוונטי אחר, ככל שהקורס יאושר על ידי רשם הקבלנים, יזכו בוגריו להקלות המפורטות לעיל.

אין באמור כדי לגרוע מהדרישות הנדרשות לרישום בפנקס הקבלנים כקבוע בחוק רישום קבלנים ותקנותיו ובכללים שנקבעו על ידי רשם הקבלנים, בכל מקום שיש סתירה בין הדרישות לחוק, יגברו הדרישות הקבועות בחוק. הקורס ככל שיאושר, אינו עונה להגדרת "קורס" ו/או הכשרה על פי חוק רישום קבלנים ובכל מקרה, הוא אינו פוטר את בוגריו מלעמוד בהוראות החוק ובדרישות רשם הקבלנים כולל מעבר בחינות לפי העניין וכל דרישה אחרת שהמבקש יידרש.

רשימת הקורסים המאושרים

ענף משנה 131 – שיפוצים

1 שם המוסד: מכלל. כתובת: https://www.michlal.com/ מייל: Office@michlal.com טלפון: 03-9486000

נספח א' – רשימת נושאים בענף 131 – שיפוצים

1. בטיחות וגהות בעבודה

– מושגי יסוד בבטיחות וגהות בארגון
בטיחות וגהות בארגון, היבטים של בטיחות בעבודה, מושגי יסוד, אנשי המקצוע בבטיחות וגהות בתעסוקה, מעגלי הבטיחות והבריאות באתר, חוקים עיקריים, מי אחראי על בטיחות העובדים, אחריות עובדים, מערך הבטיחות, הממונה על הבטיחות ואחריותו, שמירה על בטיחות במקום העבודה, שמירה על בריאות העובד, חובת דיווח על תאונות, הכשרת בטיחות לעובדים, עבודה עם חומרים מסוכנים, בטיחות נוער עובד, הפעילויות הבסיסיות בבטיחות וניהול סיכונים.

– תוכנית לניהול בטיחות
תקנות ניהול הבטיחות, חובת המחזיק, חובת מכין התוכנית, פרקי התוכנית, ניהול סיכונים באתר בניה, אתרי בניה להם  נדרשת תוכנית, תוכנית מפורטת.

– אחריות מנהלים ומהנדסים בבנייה
הגדרות, דרישות החוק, גורמים הנושאים באחריות, חלוקת האחריות- מזמין, מתכנן, מבצע, מנהל עבודה, ממונה על הבטיחות, עובד

– תקנות הבטיחות בעבודה
הוראות כלליות, משטחי עבודה ומדרכות מעבר, פיגומים, סולמות, פתחים, טפסות, הקמת מבני מתכת, חפירות ועבודות עפר, הריסות, עבודות גג, מכונות, חשמל, הוראות בטיחות שונות, גהות.

– חקירת תאונות עבודה
עקרונות חקירה, שיטות חקירה, איתור גורמי התאונה, שלבי חקירות, מודל "הגבינה השוויצרית", שיטת Y5 .

2. קריאת תוכניות

דילמת המזמין אל מול דילמת הקבלן, כוונת המזמין וכוונת הקבלן, אמצעים להצגת כוונות, מהי תוכנית, תפקידי התוכנית, מושגי יסוד בתוכנית, סוגי תוכניות אדריכלות, חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה, קנה מידה, קריאת תוכניות, חתכים, כיוונים, סוגי תוכניות, מקרא של תוכנית, תוכניות למדרגות, מדרגות טרפזיות, פתחים ודלתות.

3. תורת הבנייה ויציבות מבנים

– הבנה והכרה של יציבות המבנה
כוחות ופעולתם, הכוחות והעומסים הפועלים על בניין, העברת עומסים בין אלמנטי הבניין
– עקרונות יציבות מבנים
שיווי משקל סטטי, פעולות לחיצה ומתיחה, פעולות כפיפה גזירה וחדירה, קריסת עמודים, מבני בטון מזוין, מבני פלדה, מבני אלומיניום, מבני עץ, בעיות ייחודיות, עומס מרוכז, פעולת תקרה זיזית, פעולת קיר תומך, יציבות פיגומים, סוגי קירות, סוגי מחיצות, קירות ומחיצות נושאים ולא נושאים .

4. חומרי בניין

מושגים כלליים, מכוני בדיקה, תכונות של חומרים, מתכות עץ זכוכית חומרים פלסטיים בטון – תכונות ושימוש של חומרי יסוד, לרבות תכונות פיזיות, תרמיות, מכניות, אקוסטיות וכד'.

5. מלאכות בניין

– טיח
תקן ישראלי ת"י 1903 , סוגי טיח, טיח לפי הרכב, טיח לפי יישום, טיח חוץ, כשלים בטיח, סיבות להפרדות הטיח מהרקע, סדקים בטיח, התפוררות טיח, שלבים ליישום טיח, חומרים ומוצרים, סימון ואחסנה *תכנון, שימוש ברשתות סיבי זכוכית, טיח חוץ ללא שינני קשר, טיח חוץ עם שינני קשר, רשתות פלדה, דרישות תפקוד, הכנת הרקע, עובי שכבות, אשפרה בדיקות ודרישות.

– איטום חדרים רטובים – אמבטיה ומטבח
תקנות תכנון ובניה, איטום לפני ריצוף, שכבות איטום, קורות ביטון, שכבות איטום, חוזק מתיכה בין שכבות איטום, חומרי איטום, אביזרי איטום, איטום צנרת.

– מערכות פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף וחיפוי
ליקויים נפוצים, תקן ישראלי ת"י 1666.0 חלק -0 סוגי רקע בחדרים רטובים, מערכת חיפוי, דבקים – ת"י 2332 – חומרי הדבקה צימנטיים, ת"י 1551 – דבקי תחליב, מישקים, מילוי מישקים וחומרים למילוי, ערכות חיפוי שונות – שלבים וזמני המתנה, חומרי איטום, סימון, בדיקות.

– חיפוי חוץ
תקן ישראלי ת"י 0370.2 – הדבקת אבן ללא בורג, דבקים – סוגים, בדיקות ויישום, חיפוי באמצעות קידוח באבן ובתשתית, קיבוע מכני בעזרת ברגים, מישקים, ליקויים נפוצים, בדיקות.

– מערכות מים ואינסטלציה
מערכת אספקת מים חומרים, צנרת מים – סוגים, התקנות, מעברי צנרת מרצפה לקיר, ארון מחלקים, מרכזיה ומיקומה, מרכזיות סמויות, בדיקות שליפה ואטימות, קוטרי צינורות, בדיקות לחץ, צינור ראשי, קוטר צינור הזנה למבנה, דרישות התקנה, צנרת עמידה לשמש, מונעי זרימה חוזרת )מז"ח( סוגי מכשירים דרישות והתקנה, מערכות שאינן למי שתייה, לחץ הספקה מינימלי, מים חמים, צנרת לדוד שמש, הכנה למכונת כביסה.

– מערכות גז
גפ"מ, תכונות, מקור הגפ"מ, סוגי מכלים, צובר תת קרקעי, צנרת גז, תוואי בחצר, תוואי בדירה, עבודת שיפוץ במבנה הכולל מערכת גז, עבודה על מערכת הגז, פעולות בחירום, תקנות.

– חשמל בטיחות בביצוע עבודות
עבודות מקדימות לשיפוץ, תאונות נפוצות, שינוי יסודי במתקן החשמל, בדיקות תקופתיות, חובת מבצע העבודה, רמת בטיחות מתח, בידוד, מכשיר חשמלי מטלטל, בטיחות בשימוש בכלי עבודה חשמליים, ממסר פחת, לוח חשמל באתר בניה/ארעי, כבלים מאריכים.

– חוק החשמל, רישיונות ותקנים
גופים האחראים על תחיקת החשמל בישראל, חוק החשמל, תקן, מטרות התקן, אחריות, רישיון חשמל, עבודות בהתאם לסוגי רישיון, תקנות בטיחות בעבודה (חשמל), הגנה בפני חשמל, חישמול והתחשמלות, בדיקות תקופתיות מתקני חשמל.

– בטיחות בביצוע עבודות חשמל באתר שיפוצים
הארקות, תפקיד מערכת הארקה, חובת תקינות המערכת, לולאת התקלה, הארקת יסוד, פס השוואת פוטנציאלים, הארכת תעלת כבלים, שיטות הארקה.

– לוח חשמל דירתי
סוגים, מיקום והתקנה, חיבורי אפס והארקה, חשובי עלית טמפרטורה.

– מתקן חשמל דירתי
נקודות חשמל במטבח, נקודת חשמל למכונת כביסה, נקודות מאור ותקעים, הזנת חשמל לדוד שמש, התקנת חשמל במוסדות לילדים, דרגות הגנה לציוד חשמלי, התקנת חשמל באזורי רטיבות (אמבטיה).

– נקודות חשמל וכתב כמויות

– עבודות נגרות בניין פתחים ודלתות
פתחי בניה, מידות פתחים, הכנת תשתית קירות, חיזוק וייצוב המסגרת, הנחיות להתקנת דלתות, מוצרי וסוגי דלתות.

– חיפוי עץ
תקרות וקירות – הכנת תשתית וקונסטרוקציה, חומרים מעכבי בעירה, ריצוף (פרקטים) – הכנת תשתית, בדיקת לחות, הנחיות להתקנה, סוגי פרקטים. חיפוי דק עץ למרפסות וגינות – הכנת תשתית, התייחסות לגשמים והשקיה, בחירת חומרים וחומרי גמר להגנת שמש וזוחלים.

– פרגולות ורהוט גן מעץ
הכנת קונסטרוקציה, סוגי עץ, סוגי גימור

– מיזוג אוויר

– מערכות מיזוג אוויר ביתיות פשוטות, מערכת מיני מרכזי, הכנת תשתיות והתקנה, בטיחות.

– מערכות חימום

– חומרים מסוכנים

– עבודות צבע

– עבודות גבס ותקרות אקוסטיות

– אלומיניום – סוגי חלונות, התקנה , מבנה חלון , זיגוג.

6. חישוב כמויות

חישוב שטחים, נפחים, זוויות, משקלים, חישוב כמויות בעבודות בטון, חישוב כמויות בעבודות בניה וגבס, חישוב כמויות בעבודות ריצוף וחיפוי פנים, חישוב כמויות בעבודות טיח סיוד וצבע, חישוב כמויות בעבודות אינסטלציה, חשמל, מיזוג
אויר הריסה, פירוק ופינוי.

7. לו"ז, עלויות בניה וארגון אתר

– ניתוח עלויות הבנייה: עלות ישירה ועלות עקיפה, עלות לקבלן ראשי/משנה.
– לוחות זמנים
– תרשים גנט בסיסי בעבודות שיפוצים .
– חשבונות: חשבון מצטבר, הקצב, מחיר פאושאלי, מחיר יחידה
– ארגון אתר בעבודת שיפוצים
תוכנית ארגון אתר שיפוצים: אתר מאוכלס, שלבי ביצוע למניעת הפרעות.
– פינוי פסולת מוצקה: אתרי הטמנה, משמעות ועלויות.

8. חוקים ותקנות

– דיני התכנון והבניה, רישוי בניה אכיפה ועונשין:
דיני התכנון, חוק התכנון והבניה, מוסדות תכנון, תכניות מתאר, רישוי, היתר שימוש, תנאים ותוקף, חובת מינוי בעלי תפקידים, חובת פיקוח, שילוט, אכיפה ועונשין, צווים מנהליים, צווים שיפוטיים, אחריות פלילית ועונשין.
– דיני רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות:
חוק רישום קבלנים, קבלן ראשי/קבלן משנה, חובת רישום בפנקס הקבלנים, רשם הקבלנים , ועדת ערר, ענפי בניה ראשיים ומשניים, תקנות רישום קבלנים, סיווג קבלנים, היקף כספי בהתאם לסיווג, רישום קבלני שיפוצים, היקפים כספיים בהתאם לסיווג, שינוי סיווג, חריגה בהיקף העבודה עבירה פלילית, צו הפסקה, קבלן מוכר לעבודות קבלניות. תקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד לנוהג המקובל במקצוע הקבלנות

– דיני בטיחות:
פקודת הבטיחות בעבודה – בריאות, בטיחות עבודות בניה, בעלי תפקידים, תקנות הבטיחות בעבודה )בניה(, מנהל עבודה, חוק ארגון הפקוח על עבודה, צווי בטיחות, צו שיפור, עונשין וקנסות מנהליים.

– דיני חוזים והתקשרויות:
חקיקה, מהו חוזה, חתימה על חוזה, זיכרון דברים, פגמים בחוזה, תרופות, מכרזים

– דיני עבודה:
מי הוא עובד, מיהו מעסיק, הסכם קיבוצי וצו הרחבה, חוק עובדים זרים, עבודת נוער, תנאי העסקה, זכויות וזכויות סוציאליות, פיטורין.

– העסקת עובדים זרים בענף הבניין
חקיקה, חוזה עבודה, תנאי העסקה, אשרות שהייה, ענישה.

– חוקים ותקנות חשבונאיות
סוגי התאגדויות, חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה, ניהול ספרים, ניכוי במקור, חשבוניות עסקה וחשבוניות מס, קבלות.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות